1974'ten Bugüne Uzanan Kalite

Pazartesi - Cumartesi - 08:00 - 18:00

Telefon

+90 212 656 47 07

Telefon
İletişim

KARADUMANLAR MEŞRUBAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSU

 

KARADUMANLAR MEŞRUBAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“Karadumanlar” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 1. AMAÇ

 

Şirketimiz çalışanı olmanız nedeniyle Şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir;

 

 • İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Sanal Ortam Güvenliğinin Temini
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Veri Kategorisi Kişisel Veri

 

Kimlik Verisi

 

 

Ad-soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi gibi.

 

 

İletişim Verisi

 

Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi gibi.

 

 

Mesleki Deneyim

 

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri gibi.

 

 

Finans

 

 

İban, banka hesap numarası, bes numarası gibi.

 

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

 

 

Kamera kaydı, giriş-çıkış kayıt bilgileri

 

 

Hukuki İşlem

 

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi

 

 

İşlem Güvenliği

 

Ip adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, çerez kayıtları gibi.

 

 

Lokasyon

 

 

Konum bilgisi

 

 

Özlük

 

İşe giriş- çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, izin bilgisi gibi.

 

 

Sağlık Bilgileri

 

Kişisel sağlık bilgileri, kan grubu

 

 

Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

 

Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler (sadece adli sicil kaydı)

 

 

 

Diğer

 

 

Askerlik durumu

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

 

Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. madde de belirtilen amaçlarla hissedarlara, tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapılmaktadır. Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden temin edilen veriler olup, kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlüğünü yerine getirerek ilgi kişinin açık rızasının alınması

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

“İlgili Kişi Başvuru Formu” ve Aydınlatma Metin’inin en güncel haline, müşteri hizmetlerimizden, www.karadumanlar.com.tr sayfamızdan veya Karadumanlar Meşrubat Pazarlama Anonim Şirketi’nin Kocasinan Merkez Mahallesi 20 Temmuz Sokak No:9-13 Bahçelievler/İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, noter vasıtasıyla ve güvenli elektronik imza ile başvuru yöntemleriyle şirketimize iletebilirsiniz.